• نام پروژه : پرهیتر

    کارفرما : شرکت Raham Sperlus Bitumen

    موضوع : تامین و ساخت پرهیتر

    وزن تجهیزات : 30 تن