نام پروژه : مخازن تحت فشار

کارفرما : هیربد نیرو

موضوع : تامین و ساخت 21 دستگاه مخازن تحت فشار و اتمسفریک تصفیه آب – نیروگاه رامین اهواز

وزن تجهیزات : 100 تن