نام پروژه : مخازن تحت فشار

کارفرما : تدبیر ایرانیان

موضوع : ساخت دو دستگاه مخازن تحت فشار پتروشیمی عین خشک

وزن تجهیزات : 65 تن