• نام پروژه : مبدل اسید سولفوریک

    کارفرما : مشارکت پترو تک سان وایده صنعت

    موضوع : تامین و ساخت دو دستگاه مبدل اسیدسولفوریک

    وزن تجهیزات : 38 تن