• نام پروژه : دودکش های غبار گیر

  • کارفرما : فولاد کویر دامغان

  • موضوع : تامین و ساخت 9 دستگاه دودکش غبار گیر
  • وزن تجهیزات : 200 تن