• نام پروژه : برج درام

    کارفرما : نیروگاه سرخس

    موضوع : تامین و ساخت برج درام

    وزن تجهیزات : 30 تن