• نام پروژه : برج تقطیر

  • کارفرما : پتروشیمی مارون

  • موضوع : تامین و ساخت برج تقطیر

  • وزن تجهیزات : 38 تن